Profiel aanmakenWachtwoord vergeten?

Friesland Pop Singer-songwriter Contest 2016

Ook dit jaar organiseert Friesland Pop weer de ‘Friesland Pop Singer-songwriter Contest.’ Dit is dé kans om jouw talenten te vertonen aan het publiek!

Door mee te doen aan deze contest maak je kans op: Een opnamedag in een studio met coaching, een optreden op Freeze Festival en een optreden op Troubadour Treffen in de Prinsentuin te Leeuwarden. 

Ken jij talentvolle singer- songwriters, breng ze op de hoogte van dit evenement! Lijkt het jou zelf leuk om mee te doen? Geef je op vóór 27 mei a.s. door te mailen naar frieslandpoplwd@gmail.com.

 

VARwel, afscheid van de VAR

Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft, een beslissing die zowel artiesten als anderen in de popsector raakt. De zogenaamde ‘modelovereenkomsten’ gaan de VAR vervangen. Tijdens de Informatieavond georganiseerd door de Popfabryk, de Neushoorn Academy en Friesland Pop op 17 mei jl. legde Dick Molenaar van All Arts Belastingadviseurs uit hoe bands en muzikanten met de nieuwe wetgeving om kunnen gaan. Conclusie: geen stress, het wordt voor VAR-gebruikende muzikanten een stuk eenvoudiger.

(bron: www.popunie.nl, door Evi Bulters)       
Als een muzikant geld verdient met z’n werkzaamheden is er de plicht hierover ‘loonheffing’ te betalen. Dat kan op verschillende manieren, maar veel muzikanten gebruiken hierbij een VAR. Simpel; je stuurt hem naar je opdrachtgever en mag daarna een factuur sturen. Verder hoefde je vaak niets te doen. Met het gebruik van zo’n VAR stap je als het ware uit de ‘artiestenregeling’ en neem je daarmee als muzikant de eigen verantwoordelijkheid voor het afdragen van belastingen en premies. Tevens wordt de VAR in de muzieksector ook gebruikt bij andere werkzaamheden; door technici, bookers, muziekdocenten etcetera. Ook voor hen zal de nieuwe regeling voor verandering zorgen.

Om goed te begrijpen hoe de huidige situatie is ontstaan kan een korte geschiedenisles geen kwaad. Deze kan je overslaan, maar het helpt wel om goed te begrijpen wat je moet doen en waarom.

Oorsprong van de wet en de artiestenregeling
In 1941 is er door de Duitsers een wet ingevoerd die opdrachtgevers van artiesten verplichtte hun loonheffingen te betalen. Omdat veel artiesten volgens hen geen adres hadden, onbetrouwbaar en moeilijk te traceren waren. Ze waren bang dat door deze artiesten achteraf nooit meer betaald zou worden. Dus om te zorgen niets mis te lopen werden de loonheffingen verhaald bij de bron; de opdrachtgever.

In 1964 kwam er eindelijk en Nederlands alternatief voor deze wet, de huidige wet. Toen deze werd geschreven werd er nog voorgesteld deze bron-heffingen af te schaffen en de verantwoordelijkheid bij de artiest neer te leggen. Vakbonden zoals de FNV waren hier echter tegen, omdat zij wilden dat artiesten gebruik konden maken van de nieuwe werknemersverzekeringen (zoals de WW en WAO). Daarom is deze bron-heffing in de wet blijven staan, nu bekend als de artiestenregeling.

Als gevolg van deze de wet bestaat Nederland daarom uit ‘artiesten’ en ‘anderen’. In de wet op loonbelasting uit 1964 staan artiesten immers specifiek genoemd als aparte werknemersgroep, waardoor deze artiestenregeling specifiek op hen toegepast kan worden. Iedereen die uit de artiestenregeling stapt – of om een andere reden niet voldoet aan de definitie zoals omschreven in de wet – is dus geen artiest in de zin van de wet, maar een werknemer.

Om het verschil aan te geven gebruiken we in dit verslag uitsluitend de term “artiest” in de zin van de wet, en zullen we individuen aanduiden met “muzikant/musicus”.

De voor muzikanten belangrijkste wetsartikelen zijn:

Artikel 1
Onder de naam ‘loonbelasting’ wordt van werknemers of hun inhoudingsplichtige, van artiesten, van beroeps-sporters, van buitenlandse gezelschappen en van bij of krachtens deze wet aan te wijzen andere personen een directe belasting geheven.

Artikel 5a
1. Voor de toepassing van de wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder artiest: diegene die ingevolge van een overeenkomst van korte duur als musicus of anderszins als artiest optreedt, tenzij:
c: hij voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden

5. Ingeval een artiest … optreedt … in het kader van een dienstbetrekking tot een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige, is hij voor toepassing van de wet en de daarop berustende bepalingen werknemer.

In de definitie staat specifiek vermeld dat de overeenkomst ‘van korte duur’ moet zijn. Deze definitie is dus niet van toepassing op musici die bijvoorbeeld voor een langere periode in dienst zijn van een orkest, of sessiemuzikanten die gedurende een tour van 50 shows meespelen met een grote soloartiest. Zij vallen onder lid 5 van dit artikel. Ben jij zo’n musicus of sessie muzikant en werkte je altijd met een VAR? Verderop komen we terug op deze groep en wat er nu voor hen gaat veranderen.

Geen gebruik maken van de artiestenregeling
Sinds 1964 is er ook een optie om als artiest geen gebruik te maken van de artiestenregeling. Artiesten konden daarmee zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen om hun loonbelastingen te betalen, en dus bruto uitbetaald worden. Tot 2003 gebeurde dat met een zelfstandigheidverklaring, daarna met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR).

Er zijn veel duidelijke situaties waar een werknemer zelfstandig is, veel duidelijke situaties waarin duidelijk sprake is van dienstverband, maar er is ook een groot grijs gebied. De VAR werd ingevoerd om duidelijkheid te scheppen in dit grijze gebied. De VAR was echter geen perfect systeem.

– Er waren veel verschillende soorten VAR, waaronder een VAR Resultaat Overige Werkzaamheden (ROW), waarmee je geen werknemer was, maar ook niet uit de artiestenregeling kon stappen; je had er als muzikant dus eigenlijk niets aan, mede omdat de opdrachtgever deze VAR vaak niet accepteerde.

– Officieel moest je altijd een kopie van de VAR opsturen naar elke werkgever en moesten zij op locatie een kopie maken van je ID-bewijs. Vrijwel iedereen stuurde een kopie van hun paspoort mee via de mail, maar volgens de wet is dat niet voldoende.

De verantwoordelijkheid voor het correct toepassen van al deze regels en systemen lag uitsluitend bij de zelfstandige. Mede daarom is er in de loop van de tijd veel ‘schijnzelfstandigheid’ ontstaan. Door een tekort aan mankracht bij de belastingdienst hielden zij het niet bij om individuele situaties te controleren. Daardoor werd het te makkelijk om als opdrachtgever te profiteren van zelfstandigen: geen verplicht vast contract bij de derde verlenging, geen opzegtermijnen, niet doorbetalen bij ziekte…

Bovendien was het zo dat de verantwoordelijkheid bij de werknemer lag. Het was aan de werknemer om te zorgen dat hij/zij voldeed aan de eisen van zelfstandigheid (zoals het hebben van een minimum aantal opdrachtgevers). Indien de belastingdienst toch beoordeelde dat er geen sprake was van zelfstandigheid, moest de werknemer achteraf dus alsnog de premies betalen, niet de werkgever. Er was dus heel weinig risico voor de werkgever, en veel profijt. Een systeem vol gaten dus.

Entree modelovereenkomsten
Vanaf 1 mei 2016 wordt om schijnzelfstandigheid tegen te gaan de modelovereenkomst ingevoerd. Met deze nieuwe regeling zal de verantwoordelijkheid bij beide partijen liggen. De status van zelfstandige wordt niet langer gecontroleerd op bepaalde voorwaarden, maar de nadruk ligt nu op de relatie tussen de werknemer en de werkgever. Die controles vinden plaats bij de werkgevers, waardoor de belastingdienst minder hoeft te controleren.

De werkgever moet bij controle kunnen aantonen dat er een dergelijke overeenkomst gesloten is (dus geen extra administratie voor de zelfstandige). Indien er echter sprake is van schijnzelfstandigheid moet nu de werkgever de openstaande ‘loonheffingen’ betalen, en de zelfstandige in dienst nemen (met alle bijbehorende kosten van verzekeringen en premies). Dat klinkt al een stuk aantrekkelijker, toch?

Uit de artiestenregeling stappen met de modelovereenkomst voor artiesten
Zelfstandige werknemers kunnen nu dus werken via een modelovereenkomst: een overeenkomst tussen henzelf en hun opdrachtgever waarin de werkzaamheden omschreven staan en benoemd wordt dat er geen sprake is van dienstverband.

Voor heel veel verschillende branches en werknemers zijn al modelovereenkomsten opgesteld, ingediend, en goedgekeurd door de belastingdienst. Overigens is het werken met een modelovereenkomst niet verplicht bij wet, maar het zorgt wel voor meer zekerheid vooraf over de vraag of je opdrachtgever loonheffingen moet inhouden of betalen.

Omdat een muzikant pas een werknemer (in plaats van artiest) is, als deze uit de artiestenregeling stapt, zijn er aparte modelovereenkomst opgesteld voor muzikanten, die deze artiestenregeling in acht nemen, en is de wet aangepast om deze modelovereenkomsten in acht te nemen.

Terug naar punt c van artikel 5: tenzij de artiest “voldoet aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden”. Die voorwaarden zijn in het wet voorstel voor het afschaffen van de VAR dus opnieuw vastgesteld:

Artikel 3bis
Degene die als musicus of anderszins als artiest optreedt is geen artiest, in de zin van artikel 5a van de wet, indien hij in Nederland woont en werkzaam is op basis van een voor aanvang van de betaling van de beloning gesloten schriftelijke overeenkomst waaruit blijkt dat het de bedoeling is van beide partijen dat hij geen artiest is in de zin van artikel 5a van de wet.

Er staat nu dus dat een artiest uit de artiestenregeling kan stappen door een “schriftelijke overeenkomst” te sluiten. Dick Molenaar heeft samen met onder andere de VSCD (Vereniging Schouwburg en Concertgebouwdirecties), VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en –Festivals), en de NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) twee modelovereenkomsten opgesteld die artiesten daarvoor kunnen gebruiken.

In deze modelovereenkomsten staan de kenmerken van de overeenkomst van opdrachtvastgesteld zoals dat vanaf nu voor elke zelfstandige opdracht zal gebeuren, en is direct opgenomen dat de artiest wenst geen gebruik te maken van de artiestenregeling.

Omdat dit veel extra papierwerk met zich mee zou kunnen brengen, en het allemaal veel lijkt op de zelfstandigheidverklaring die er vroeger voor artiesten was, is er op aanraden van All Arts door de Staatssecretaris van Financiën besloten dat er geen volledige modelovereenkomst nodig is om uit de artiestenregeling te stappen, maar dat de artiest dat eenvoudig kan laten weten aan zijn opdrachtgever. Het is dus voor artiesten ook mogelijk om een korte tekst te plakken in zijn/haar mailcontact met de opdrachtgever bij het bevestigen van een optreden.

Hiermee informeer je de opdrachtgever van jouw wens om uit de artiestenregeling te stappen en hij gaat impliciet akkoord op het moment dat hij jou uitbetaalt, er hoeft dus niets te worden ondertekend. Indien je met een boeker werkt, kan je de tekst ook verwerken in het boekingscontract. De modelovereenkomst geldt alleen voor het fiscale deel van de overeenkomst. De rest van de afspraken rondom het optreden zal je alsnog zelf moeten maken en evt vastleggen.

De modelovereenkomsten zijn te downloaden op de site van de belastingdienst:
– Hier voor individuele artiesten en hier voor artiesten gezelschappen.
De korte teksten die je kunt gebruiken (zowel voor individuen als gezelschappen) staan op de website van All Arts Belastingadviseurs. Waarmee het dus wel een stukje makkelijker wordt voor bands en muzikanten die factureren.

Artiesten kunnen er natuurlijk ook nog altijd voor kiezen om niet uit de artiestenregeling te stappen.

Alternatieven voor de modelovereenkomst
1. De gageverklaring met de kleine vergoedingsregeling:
Hierin is niets veranderd. Je blijft binnen de artiestenregeling, maar ontvangt enkel een onkostenvergoeding van maximaal €163,- per muzikant. Hierbij is het nog steeds verplicht om een kopie van het paspoort van alle leden aan te leveren. (model gageverklaring)

– Als je BTW plichtig bent mag je nog steeds gebruik maken van een gageverklaring, maar je moet dan wel BTW betalen over deze inkomsten. Je moet zelf goed bijhouden wat er binnenkomt en wat je kosten zijn. De meeste boekhouders zullen de combinatie echter afraden omdat het boekhoudkundig verwarrend is.

2. De gageverklaring zonder de kleine vergoedingsregeling:
Je maakt gebruik van een gageverklaring maar verdient meer dan € 163,- per bandlid. Je kiest er voor om wél gebruik te maken van de artiestenregeling. Je hoeft dus zelf geen loonbelasting te betalen over de vergoeding, die verplichting blijft bij de opdrachtgever liggen. In de praktijk zal een opdrachtgever (zaal/festival) dit echter geen fijne oplossing vinden want er komen veel administratieve lasten bij kijken voor de werkgever.

3. Je band als ‘informele vereniging’:
Je kunt op naam van de band een Inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) aanvragen bij de belastingdienst. De band is dan een ‘informele vereniging’. Op deze manier kunnen jullie facturen sturen namens de band en een bandboekhouding aanleggen waarbij alle kosten en inkomsten van de band centraal blijven. De bandleden kunnen niet uitbetaald worden door de vereniging per BTW factuur, maar mogen enkel een ‘vrijwilligers vergoeding’ van maximaal € 1500,- per jaar ontvangen. Bandleden hoeven dan niet steeds uitbetaald te worden na een optreden en hoeven dus ook niet steeds geld in te leggen als jullie de studio in gaan, want dat geld blijft binnen de band vereniging. Als je band een stichting of VOF is kan je ook een Inhoudingsplichtigenverklaring aanvragen.

Gebruik Inhoudingsplichtigenverklaring (IPV) door Artiesten Gezelschappen (bands)

Vroeger lieten bands zich wel eens uitbetalen door één bandlid een factuur met zijn VAR te laten sturen. Officieel mocht dat niet. Dat bandlid had daarvoor dan een IPV nodig, waarmee hij de inhoudingplicht voor de overige bandleden overnam van de opdrachtgever. Deze constructie, waarbij er dus een IPV + een factuur wordt gestuurd naar de opdrachtgever, blijft bestaan en hiermee blijf je binnen de artiestenregeling.

In de nieuwe situatie kan het echter nog simpeler; één bandlid mag een factuur sturen namens het hele gezelschap, echter wel met de vermelding naar de opdrachtgever dat het gezelschap uit de artiestenregeling stapt. De korte tekst die je hiervoor moet plakken in je bevestigingsmail naar het podium of de organisator kun je hier vinden.

Verdeling gage
Het geld kan dan vervolgens onder de bandleden verdeeld worden door hen individueel facturen te laten sturen naar de vertegenwoordiger van het gezelschap. Uiteraard kan ook een boeker de vertegenwoordiger van een gezelschap zijn en de factuur sturen namens het gezelschap. Is er een bandlid die geen BTW factuur kan sturen? Dan zijn er twee opties:

1. dat bandlid stuurt de vertegenwoordiger een gageverklaring voor zijn deel (tot max €163,-).

2. of dat bandlid wordt via overboeking of cash betaald door de bandvertegenwoordiger. Maar bij alle betalingen aan derden zonder BTW factuur ben je verplicht om een goede administratie van betalingen bij te houden en een IB47 formulier naar de fiscus te sturen als bewijs van de betaling.

Tip: Vanwege het administratieve werk is het waarschijnlijk gemakkelijker om allemaal een btw nummer aan te vragen, of – als je nog niet zo veel verdient met je optredens – de eerder genoemde ‘informele vereniging’ te beginnen.

Het IB47 formulier kan je digitaal invullen of aanvragen via de site van de belastingdienst.

Vraag: hoe gebruik je als boeker de modelovereenkomst?
Het is zodanig vanzelfsprekend dat er geen sprake is van een gezagsverhouding tussen boeker en band, dat er helemaal geen overeenkomst nodig is. Je hoeft als boeker dus geen modelovereenkomst te sluiten met de artiesten waarvoor je werkt.

Vraag: hoe als boeker factureren namens Artiesten?
Als boeker heb je zelf de keuze om een IPV of een modelovereenkomst te gebruiken namens de artiest.

1. Indien jullie boeker een IPV heeft hoeft de artiest/band geen gebruik te maken van de modelovereenkomst of de korte teksten. Met een IPV neemt de boeker de inhoudingplicht over van de opdrachtgever. Een Inhoudingsplichtigenverklaring is een door de belastingdienst afgegeven verklaring, waarin een bureau of gezelschap wordt aangewezen als inhoudingsplichtige voor artiesten. In de praktijk betekent dit dat niet de opdrachtgever, maar het bureau of gezelschap de verantwoordelijkheid draagt voor de afdracht van de loonbelasting en sociale-verzekeringspremies.

2. Als jullie boeker geen IPV heeft of wil gebruiken, dan kan hij/zij gebruik maken van de modelovereenkomst of de eerder genoemde korte teksten. De boeker wordt dan de vertegenwoordiger van de artiest (of het gezelschap) en stuurt één factuur namens de boeker en de muzikant.

Tip over BTW
Het maakt niet uit of de boeker een all-in prijs gebruikt of de gage en boekings-fee specificeert in de factuur. Over het hele bedrag mag 6% BTW gerekend worden. Als boeker mag je 6% BTW rekenen omdat je werkzaamheden vallen onder “bijkomende prestaties”, en die volgen het BTW tarief van de “hoofdprestatie”, in dit geval het optreden. Vervolgens verdeelt de boeker het geld onder de leden van het gezelschap. Als je een aparte factuur stuurt voor enkel de bookings-fee moet je wel 21% BTW rekenen en op de bandfactuur 6%.

Vraag: hoe betalen we onze technici?
Neemt de band eigen technici mee dan kunnen deze all-in of gespecificeerd gefactureerd worden onder de noemer “bijkomende prestaties” en vallen dan ook onder het 6% BTW tarief van de hoofdprestatie (=het optreden). Maar stuurt de technicus zelf een aparte factuur, dan moet daar 21% BTW op.

Wat als de technicus de band straks een factuur stuurt met 21% BTW terwijl het podium maar 6% over zijn kosten heeft betaald? Maak je geen zorgen; alle BTW die je betaalt mag je aftrekken en krijg je terug, dus BTW is altijd neutraal voor je inkomsten.

Vraag: Musici die voor langere termijn in dienst zijn bij een orkest of ander gezelschap?
Voor de wet zijn deze muzikanten mogelijk schijnzelfstandigen. Dit is echter afhankelijk van de relatie met de opdrachtgever. Je kunt alsnog aan de slag als zelfstandige indien je werkzaamheden voldoen aan dezelfde criteria als hieronder omschreven voor technici en programmeurs.

Technici en Programmeurs
Afhankelijk van de invloed van je werkgever op jouw werkzaamheden kan je zelfstandige blijven, of moet je in dienstverband gaan werken. Programmeurs zullen vaker dan technici wel onder werkgeversgezag vallen, omdat zij moeten werken binnen de kaders van het beleid van de organisatie. Je kunt alsnog aan de slag als zelfstandige indien:

  • Er geen sprake is van werkgeversgezag. Dat betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen. Je kunt op de website van de belastingdienst de modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” downloaden en samen met je opdrachtgever invullen.
  • De werknemer zich vrij kan laten vervangen. Dat betekent dat de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen als hij zelf niet beschikbaar is. Je kunt op de website van de belastingdienst de modelovereenkomst “vrije vervanging” downloaden en samen met je opdrachtgever invullen. Let op: dit is wel de modelovereenkomst waarop de belastingdienst het meest zal controleren.

Vraag: hoe zit het met muziekdocenten?
We onderscheiden de volgende situaties:

1. Muziekdocenten in het vrije kunstonderwijs en op onafhankelijke muziekscholen
Er is (waarschijnlijk) geen sprake van gezag omdat je geen verplichte resultaten hoeft te boeken met je leerlingen, en je de inhoud van je lessen zelf mag bepalen. Daarnaast mag je jezelf waarschijnlijk ook vrij laten vervangen. Je kunt gebruik maken van de “voorbeeldovereenkomst Kunst en Cultuureducatie”.

2. Muziekdocenten op een Middelbare School of HBO opleiding
Aangezien deze opleidingen moeten voldoen aan bepaalde richtlijnen/leerplannen en er uiteindelijk een algemeen diploma wordt uitgereikt, mag/kan de docent het werk niet naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever doen. In dit geval ben je dus geen zelfstandige. Je zal dus in dienst moeten treden van je opdrachtgever d.m.v. een arbeidsovereenkomst. Indien je incidenteel dit werk doet, als invaller bijvoorbeeld, is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst en kun je gebruik maken van de bovengenoemde modelovereenkomst Cultuureducatie.

Links belastingdienst: FAQ over het verdwijnen van de VAR

 

 

Finalisten Kleine Prijs van Fryslân bekend

Voor de dertigste keer organiseert Friesland Pop de Kleine Prijs van Fryslân. Al die jaren had de Kleine Prijs hetzelfde belangrijke doel voor ogen: het creëren van optreedmogelijkheden voor beginnende Friese popartiesten. M aar liefst 43 acts schreven zich in voor de Kleine Prijs van Fryslân 2016. Na acht voorrondes verspreid over de hele provincie en twee halve finales, mogen zes acts plaatsnemen in de finale op 4 juni in Neushoorn, Leeuwarden: Pendants, O, Kutjes, Dat Schilt, Feral Tides, Wine & Willow en Blisss.

In Het Bolwerk, Sneek, plaatsten indierock kwartet Pendants en electropop duo O, Kutjes zich al voor de finale. In Iduna, Drachten, sloten de Nederlandstalige rockband Dat Schilt en Feral Tides met hun psychedelic bluesrock daarbij aan. Deze vier acts gaan de strijd aan met nog twee acts, die zich hebben geplaatst middels een wildcard. Zo zien we country/americana duo Wine & Willow en rock/pop/blues trio Blisss a lsnog terug in de finale.

Tijdens het juryberaad verzorgt de winnaar van 2015, garage/noise band Abdomen, een speciaal optreden. Abdomen heeft het afgelopen jaar hun sound enorm ontwikkeld en hebben opgetreden bij o.a. Podium Asteriks, UITfestival en is binnenkort te zien op Pagefestival en CityRock.

De finale van de Kleine Prijs van Fryslân vindt dit jaar voor het eerst plaats in Neushoorn op zaterdag 4 juni. Een kaartje voor deze avond vol Fries talent kost vijf euro. De zes bands strijden om mooie prijzen waaronder studiotijd, optredens op Freeze en Eurosonic, een multimedia prijs t.w.v. 1000 euro bij July Interactive en diverse vouches te besteden bij Music Store Leeuwarden.

Sa Fier Fan Hûs: eerste video online!

Het eind 2015 opgestarte videoproject Sa Fier Fan Hûs presenteert het eerste resultaat: ‘Where words don’t belong’ van Tolls. Het project heeft als doel om Fries muzikaal talent te koppelen aan enthousiaste film- en videomakers; waarbij het uitgangspunt is om mooie, interessante of boeiende locaties in Friesland als decor te gebruiken. Daarmee heeft het project een netwerkfunctie tussen filmers en muzikanten, maar worden tegelijk ook interessante plekken in de provincie belicht. Elke video wordt voor een klein vast bedrag uitgevoerd onder begeleiding van Friesland Pop. Na de première is alles beschikbaar voor band/muzikant, filmer en locatie ter promotie. Het streven is om minimaal zes video’s per seizoen op te leveren; met steeds wisselende teams. De reacties op het initiatief zijn heel positief; inmiddels zijn er al vier nieuwe videoclips in voorbereiding.   

Tolls & Jonathan Doornenbal

Het collectief rond singer-songwriter Daan van Beijeren bijt het spits af. De video van ‘Where words don’t belong’ toont de leegte van een winters Vlieland waar de eenzame hoofdpersoon zijn weg zoekt, -en vindt- naar een plek waar ‘woorden overbodig zijn.’ Het idee was na een middagje brainstormen tussen filmer Jonathan Doornenbal en Daan ontstaan; en de locatie lag voor de hand. Daan: ‘Ik heb twee jaar lang gewoond en gewerkt op Vlieland, en het eiland geeft me altijd het speciale gevoel dat ik weg van alles ben; ook al is het maar één dag’.  Door de keuze van Jonathan om met een drone te werken komt de ruimtelijkheid en rust van het eiland extra goed uit de verf, hetgeen nauw aansluit bij de intentie van het nummer.

De link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=ZjZjcR_bato&list=PLYzT6mM8yJ-K5mvmxSBUl7lWR2Gqs7jc5&index=1

 

Interview met Leeuwarder Collectief

De drijvende kracht achter Join The Jam XL in Podium Asteriks is het Leeuwarder Collectief. Een grote groep enthousiastelingen, met een gedeelde passie voor hiphop. Als organisatie biedt het Leeuwarder Collectief een platform waarbij ze jongeren inspireren, stimuleren en de ruimte bieden voor talentontwikkeling. Dat past natuurlijk precies in het straatje van Asteriks, kansen bieden en jonge muzikanten een podium geven.

Ontstaan vanuit een schoolopdracht en inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige organisatie. “Dat het zo zou lopen, hadden we destijds - liggend in het gras van de Prinsentuin - niet durven dromen”, vertelt Patrick Hassenpflug, een van de oprichters. Het Leeuwarder Collectief biedt niet alleen een platform voor hiphopliefhebbers, maar organiseert ook workshops en evenementen. “Serious Freestyle was onze eerste activiteit, bij de Waag in de week van Serious Request in Leeuwarden (2013). Het Leeuwarder Collectief vloeide hier uit voort. Om draagvlak onder de jongeren te creëren, hebben we ze de vraag gesteld; Wat zou jij doen als je burgemeester van Leeuwarden was? Uiteindelijk ontstond in de Vrijheidswijk de eerste editie van Join The Jam, als uitwerking van onze gezamenlijke ideeën.”

Libo is sinds een jaar actief bij de groep. “Als bezoeker was ik vaak aanwezig bij Join The Jam. Ik zat in een slechte periode, deed dingen waar ik beslist niet trots op ben en was een totaal ander persoon. Dankzij het Leeuwarder Collectief bereikte ik een keerpunt. Ongeveer een jaar geleden had ik zoiets van, ik wil iets terug doen. Tijd om zelf een steentje bij te dragen. Het heeft me op een hele positieve manier veranderd. Het houdt je van de straat, ik val nu niet snel meer terug in mijn oude ritme. Met mijn verhaal wil ik anderen meegeven waar ikzelf, maar waar we ook als Leeuwarder Collectief voor staan. Kansen krijgen en kansen nemen.”

Join The Jam kun je zien als een sociale, culturele activiteit gericht op jongeren, waarbij iedereen welkom is. Libo omschrijft dit als: “just the place to be to have fun”. Dat het concept aanslaat, blijkt uit een flink aantal succesvolle edities. Patrick somt op: “We organiseerden Join The Jam in de Vrijheidswijk en in Bilgaard en waren betrokken bij de Straight Up Hiphop Party’s in de Gloppe. We geven ook workshops op scholen, waaronder bijvoorbeeld het ISK. Een hele bijzondere ervaring, want hoewel niet alle leerlingen daar de Nederlandse taal beheersen, kan iedereen zich uiten in dans of graffiti”. 

Hiphop verbindt, zo blijkt. Libo: “We zoeken de samenwerking op met meerdere partijen. We zijn nooit uitgeleerd, bijna dagelijks komen we nieuwe dingen tegen. Zo proberen we ook maatschappelijk actief te zijn.” Patrick vult hem aan met een voorbeeld: “een dakloze jongere meldde zich bij ons. We zijn op natuurlijke wijze een traject met hem gestart, waarbij we samen zaken als huisvesting en een basisfinanciering geregeld hebben. We bieden hem een houvast, dankzij de vele samenwerkingspartners die we - ook in dit soort situaties - kunnen aanspreken. In alle facetten van het Leeuwarder Collectief komt dit brede netwerk van pas. Wanneer een jongere een workshop breakdancen volgt en hier vervolgens meer mee wil doen, kan hij/zij terecht bij een dansschool waar we goed contact mee hebben.” 

Ook tijdens Join The Jam XL is er ruimte voor workshops. De aanvangstijd is dan ook niet zoals gebruikelijk bij Asteriks shows om 20.00 uur, het middagprogramma start al om 15.00 uur en is gratis toegankelijk. Patrick: “Naast de ‘standaard’ workshops rondom rap, graffiti, breakdance, beatbox, dj, producer en rap, denken we ook na over een onderdeel speciaal voor de meiden. Het is hiphop, omdat het uiteindelijk allemaal samenkomt en we er met elkaar een mooi programma van maken. Broederliefde is de hoofdact, maar er staat veel meer op het programma, voornamelijk lokaal talent wat ontdekt is tijdens eerdere edities.”

De stip op de horizon wat betreft het Leeuwarder Collectief? Beide mannen beginnen te glunderen. Libo vertelt: “Ons enthousiasme werkt aanstekelijk en verspreidt zich als een olievlek.” Patrick vult aan: “Voor ons gevoel heeft nog niet iedereen in Leeuwarden al van ons concept kunnen proeven, daar werken we met heel veel enthousiasme aan. Er is natuurlijk ook pas sprake van een collectief wanneer het door zoveel mogelijk mensen wordt gedragen, dus daar gaan we mee aan de slag!”

Join The Jam XL is op vrijdag 11 maart, vanaf 14.00 uur is de zaal geopend en om 15.00 uur begint het programma. Kaartjes koop je voor vijf euro, online of bij King Kong Records.

 

Bron: Podium Asteriks